ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'A'     กลับไปหน้า-->


1 ... Acarbose

2 ... Acyclovir*
      ACV
      Acycloguanosine


3 ... Adrenaline*
      Epinephrine


4 ... Allopurinol

5 ... Alprazolam

6 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


7 ... Amitriptyline*
       Amitriptylin
       Amitryptiline
       Amytriptylin
       Amitril
       Elavil
       Lantron
       Seroten
       Triptanol
       Tryptanol
       Triptilin


8 ... Amlodipine*
      Amlopine


9 ... Amodiaquine*
      ADQ
      Amodiachin
      Amodiaquin
      Camoquin
      Camoquine
      Flavoquine


10 ... Amoxicillin*
      Amoxycillin


11 ... Amoxyclav*
      Amoxicillin and Clavulanic acid


12 ... Amphotericin B

13 ... Ampicillin

14 ... Anastrozole*
      Arimidex
      Anastrazole
      Anastrozol


15 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


16 ... Aspirin*
      Acetylsalicylic acid
      ASA
      Ecosprin


17 ... Atenolol

18 ... Atorvastatin

19 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


20 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


21 ... Colestipol*
      Alseroxylon
      Colestipol hydrochloride
      Cholestabyl
      Colestid
      Lestid


22 ... Doxorubicin*
      Adrimycin
      ADR
      Adria


23 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


24 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


25 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


26 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


27 ... Montelukast*
      Singulair
      Brondilat
      Singular
      Aerokast


28 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


29 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


30 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


31 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


32 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


33 ... Scopolamine*
      Atroscine
      Atroscin


34 ... Theophylline*
      Aminophylline


35 ... Theophylline*
      Aminophylline


36 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


37 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A