Anastrozole* ; Arimidex ; Anastrazole ; Anastrozol 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ไม่มีผลต่อยา--