Methotrexate* ; Amethopterin ; MTX 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
มะม่วง*
Mangifera indica  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา
(ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์)
น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์