Aspirin* ; Acetylsalicylic acid ; ASA ; Ecosprin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มฤทธิ์ยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มะขาม*
Tamarindus indica  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มะขามป้อม*
Phyllanthus emblica  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น