Cefepime* ; Maxipime ; Cefepima ; Axepim 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ลิ้นมังกร*
Passiflora edulis  Sims
เสริมการออกฤทธิ์ของยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา