Amphotericin B 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระเทียม*
Allium sativum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ผักชี*
Coriandrum sativum  L.
เสริมฤทธิ์ของยา (synergistic) ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ผักชี*
Coriandrum sativum  L.
มีแนวโน้มเสริมฤทธิ์ของยา (additive)ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มะรุม*
Moringa oleifera  Lam.
เสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
องุ่น*
Vitis vinifera  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
องุ่น*
Vitis vinifera  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา