ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'C'     กลับไปหน้า-->


1 ... Amodiaquine*
      ADQ
      Amodiachin
      Amodiaquin
      Camoquin
      Camoquine
      Flavoquine


2 ... Caffeine

3 ... Captopril*
      L-captopril
      capoten
      captopryl
      lopirin
      cesplon
      captolane
      tensoprel


4 ... Carbamazepine*
      CBZ


5 ... Cefadroxil*
      Cephadroxil
      Cefadroxilo
      Cefadroxilum
      Duricef
      Ultracef


6 ... Cefazolin

7 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


8 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


9 ... Cefoperazone*
      Cefoperazine
      Cefoperazono
      Cefoperazonum
      Cefobid
      medocef
      Cefob


10 ... Cefotaxime

11 ... Cefoxitin

12 ... Ceftazidime

13 ... Celecoxib

14 ... Celiprolol

15 ... Cephalothin

16 ... Chloramphenicol*
      Chlornitromycin
      Levomycetin
      Chloromycetin


17 ... Chloroquine*
      Chloroquine sulphate


18 ... Cholestyramine*
      Cholestyramine resin


19 ... Ciclosporin*
      Cyclosporin
      Cyclosporin A
      Cyclosporine
      CsA
      CyA


20 ... Cilostazol

21 ... Cimetidine

22 ... Ciprofloxacin

23 ... Cisplatin*
      CDDP


24 ... Clarithromycin

25 ... Clopidogrel

26 ... Cloxacillin*
      Cloxacillinum
      Cloxacilina
      Cloxacilline
      Methylchlorphenylisoxazoryl-penicillin


27 ... Cocaine*
       Kokain
       Neurocaine
       Cocain
       L-Cocaine
       Cocaina


28 ... Colchicine

29 ... Colestipol*
      Alseroxylon
      Colestipol hydrochloride
      Cholestabyl
      Colestid
      Lestid


30 ... cotrimoxazole

31 ... Crizotinib

32 ... Cyclophosphamide*
      CPM
      CTX
      CYT


33 ... Cyclophosphamide*
      CPM
      CTX
      CYT


34 ... Hexobarbital*
      Hexobarbitone
      Methylhexabital
      Methexenyl
      Evipal
      Evipan
      Barbidorm
      Cyclopan,


35 ... Ribavirin*
      Tribavirin
      Rebetol
      Virazole
      Ribavirine
      Copegus
      Vilona
      Ribamide
      Ribamidil