ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

1. ใส่ข้อมูลของสิ่งที่ต้องการสืบค้น

1.1 ค้นด้วยชื่อไทยหรืออังกฤษ หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช 1

เช่น ขิง, ginger หรือ Zingiber officinale

1.2 ค้นด้วยชื่อยาหรือชื่อกลุ่มยา2

เช่น paracetamol หรือ ยาคลายกล้ามเนื้อ


2. กดคำว่า

3. หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้น จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการ


4. เมื่อคลิกที่ชื่อพืช หน้าจอจะแสดงหัวข้องานวิจัยของฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องและรายชื่อยาที่มีการศึกษาอันตรกิริยากับพืชชนิดนั้น


5. เมื่อคลิกไปยังคำที่สนใจ หน้าจอจะแสดงผลสรุปของรายงานการวิจัยพร้อมเอกสารอ้างอิง


6. เมื่อคลิกที่ (*) ของหัวข้อ กลไกการเกิดอันตรกิริยา จะแสดงคำอธิบายศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


7. เมื่อเคลื่อนเม้าส์ผ่านที่ (รายละเอียด) ของหัวข้อ ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล จะแสดงคำจำกัดความของระดับความน่าเชื่อถือต่างๆ


8. เมื่อเคลื่อนเม้าสผ่านที่ (รายละเอียด) ของหัวข้อ ความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยา จะแสดงคำจำกัดความของระดับความรุนแรงต่างๆ


9. เมื่อคลิกที่ เอกสารอ้างอิง จะแสดงบทความวิชาการของข้อมูลรายงานวิจัยต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF


Tips เพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางด่วนเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็ว โดยเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า “รายชื่อสมุนไพร” เพื่อสืบค้นชื่อพืชตามตัวอักษรภาษาไทยหรืออังกฤษ


หรือโดยเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า “รายชื่อยา” เพื่อสืบค้นชื่อยาตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ