Amoxyclav* ; Amoxicillin and Clavulanic acid 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
หญ้าหวาน*
Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา