Nabumetone* ; Nabumeton ; Relafen ; Arthaxan ; Relifex ; Listran ; Relifen 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ฟ้าทะลายโจร*
Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wall. ex Nees
ลดระดับของยาในเลือด และ
ลดฤทธิ์ของยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์