การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร

แบบสอบถาม

Herb-Drug questionnaire
CPE questionnaire
WEB questionnaire
facebook questionnaire
  • 23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสมุนไพรและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  • 4 ธ.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • 16 ก.ย. 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน โดยในงาน รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะ

  • 25 ส.ค. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2562” และได้รับ “ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

  • 7 ก.พ. 2563

ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไปค่ะ