• 22 ก.ค. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับเกียรติจากจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญให้ไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย" แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย ลองสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของทางสนง. และฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสมุนไพรและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  • 4 ธ.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • 16 ก.ย. 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน โดยในงาน รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะ

  • 25 ส.ค. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2562” และได้รับ “ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562