Alprazolam 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ลดฤทธิ์ยามากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้