Montelukast* ; Singulair ; Brondilat ; Singular ; Aerokast 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
สับปะรด*
Ananas comosus  (L.) Merr.
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์