ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'P'     กลับไปหน้า-->


1 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


2 ... Erythropoietin*
      EPO
      Epoetin-alfa
      Epoetin-beta
      Darbepoetin alfa
      Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
      Epogen
      Procrit


3 ... Fluindione*
      Previscan


4 ... Fluindione*
      Previscan


5 ... Gamma-tocotrienol*
      D-gamma-tocotrienol
      Plastochromanol
      7,8-dimethyltocotrienol
       Plastochromanol 3


6 ... Ibuprofen*
      Para-isobutylhydratropic acid


7 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


8 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


9 ... Paclitaxel*
      Taxol
      PTX


10 ... Pantoprazole

11 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


12 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


13 ... Paritaprevir*
      Veruprevir


14 ... Pefloxacin

15 ... Penicillin

16 ... Penicillin V*
      Phenoxymethylpenicillin
      Penicillin phenoxymethyl
      Oracillin
      Phenomycilline
      Phenopenicillin


17 ... Pentazocine*
      Pentazocine hydrochloride
      Pentazocine lactate


18 ... Pentobarbital*
      Pentobarbitone


19 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


20 ... Phenobarbitone*
      Phenobarbital


21 ... Phenprocoumon*
      Phenprocoumarol


22 ... Phenytoin*
      Diphenylhydantoin
      DPH


23 ... Piperacillin

24 ... Piperaquine*
      Piperaquinoline
       Piperaquine-d6
       Piperaquine phosphate


25 ... Polymyxin B

26 ... Pravastatin

27 ... Prednisolone*
      Deltahydrocortisone
      Metacortandralone


28 ... Prednisone*
      Deltacortisone
      Deltdehydrocortisone


29 ... Propranolol*
      Propanolol
      Beta-propranolol


30 ... Pyrazinamide*
      Pyrazinecarboxamide
      Pyrazinoic acid amide


31 ... Sulindac*
      Phospho-sulindac
      Sulindac sulfide