Theophylline* ; Aminophylline 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
ฟ้าทะลายโจร*
Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wall. ex Nees
ลดระดับของยาในเลือด
มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์