ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'V'     กลับไปหน้า-->


1 ... Etoposide*
      Epipodophyllotoxin
      VP-16
      Eteposide


2 ... Hydroxocobalamin*
      Vitamin B12


3 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


4 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


5 ... Paritaprevir*
      Veruprevir


6 ... Ribavirin*
      Tribavirin
      Rebetol
      Virazole
      Ribavirine
      Copegus
      Vilona
      Ribamide
      Ribamidil


7 ... Sildenafil*
      Viagra


8 ... Valproic acid*
      Valproate
      Sodium valproate
      Valproate sodium
      2-propylpentanoic acid
      Dipropylacetic acid


9 ... Vancomycin

10 ... Venlafaxine*
       Elafax
       Venlafaxina
       Venlafaxin
       Efectin


11 ... Verapamil*
      Iproveratril


12 ... Verapamil*
      Iproveratril


13 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


14 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


15 ... Vildagliptin

16 ... Vincristine*
      VCR
      LCR
      Leurocristine


17 ... Voglibose

18 ... Voriconazole

19 ... Vorinostat*
      Suberanilohydroxamic acid
      suberoylanilide hydroxamic acid
      Zolinza