Ampicillin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระชาย*
Boesenbergia rotunda  (L.) Mansf.
เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
กานพลู*
Syzygium aromaticum  (L.) Merr. & L.M.Perry
เสริมฤทธิ์ยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา
ระดับของยาในเลือดเพิ่มขึ้น
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ฝรั่ง*
Psidium guajava  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มะม่วง*
Mangifera indica  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มังคุด*
Garcinia mangostana  L.
เสริมฤทธิ์ยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
ลิ้นมังกร*
Passiflora edulis  Sims
เสริมการออกฤทธิ์ของยา ต่ำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา