Paracetamol* ; Acetaminophen ; APAP ; N-acetyl-p-aminophenol 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
HOPS*
Humulus lupulus  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
HOPS*
Humulus lupulus  L.
เพิ่มฤทธิ์และเพิ่มความเป็นพิษของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
กระเทียม*
Allium sativum  L.
ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน --
กล้วย*
Musa sapientum  L.
ลดฤทธิ์ยา น้อยควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
ขมิ้น*
Curcuma longa  L.
ไม่มีผลต่อยา--
เถาวัลย์เปรียง*
Derris scandens  (Roxb.) Benth.
เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มความเป็นพิษจากการใช้ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
สมอไทย*
Terminalia chebula  Retz.
ลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา