ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'D'     กลับไปหน้า-->


1 ... 2,3-dimercaptosuccinic acid*
      DMSA
      Dimercaptosuccinic acid
      2,3-bis(sulfanyl)butanedioic acid
      2,3-dimercaptobutanedioic acid


2 ... Artemether*
      Dihydroartemisinin methyl ether
      Artemetherum
      Artenam
      Artemisininelactol methyl ether
      Methyl-dihydroartemisinine
      Artemetero
      Artemos


3 ... Cefadroxil*
      Cephadroxil
      Cefadroxilo
      Cefadroxilum
      Duricef
      Ultracef


4 ... Daonil*
      Glyburide
      Glibenclamide
      Diadeta
      Glybenclamide
      Glybenzcyclamide


5 ... Darunavir

6 ... Dextromethorphan*
      Dextromethorfan
      Dextromorphan


7 ... Diazepam

8 ... Diclofenac

9 ... Digoxin

10 ... Diltiazem

11 ... Dimethyl-4,4’-dimethoxy-5,6,5’,’6’-dimethylene dioxybiphenyl-2,2’-dicarboxylate*
      DDB


12 ... Dipyridamole

13 ... Docetaxel*
      Taxotere


14 ... Domperidone*
      Motillium
      Motilium
      Nauzelin
      Domperidonum
      Domperidona
      Motinorm


15 ... Donepezil

16 ... Doxorubicin*
      Adrimycin
      ADR
      Adria


17 ... Doxycycline

18 ... Erythropoietin*
      EPO
      Epoetin-alfa
      Epoetin-beta
      Darbepoetin alfa
      Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
      Epogen
      Procrit


19 ... Gamma-tocotrienol*
      D-gamma-tocotrienol
      Plastochromanol
      7,8-dimethyltocotrienol
       Plastochromanol 3


20 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


21 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


22 ... Phenytoin*
      Diphenylhydantoin
      DPH


23 ... Prednisolone*
      Deltahydrocortisone
      Metacortandralone


24 ... Prednisone*
      Deltacortisone
      Deltdehydrocortisone


25 ... Valproic acid*
      Valproate
      Sodium valproate
      Valproate sodium
      2-propylpentanoic acid
      Dipropylacetic acid