(1). มหาประสาน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(2). มหาประสาน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(3). มะกล่ำเครือ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(4). มะกล่ำแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(5). มะกล่ำตาหนู* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(6). มะขาโก้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(7). มะข่าง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(8). มะขามเถา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(9). มะเขือบ้า (พิษต่อระบบประสาท)
(10). มะคัง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(11). มะคำดีควาย* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(12). มะแค๊ก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(13). มะจาย (พิษอื่นๆ)
(14). มะเชือบ้าดอกคำ (พิษต่อระบบประสาท)
(15). มะญองเข้า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(16). มะตอด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(17). มะตากอ (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(18). มะเนียง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(19). มะเนียงหย่อง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(20). มะพร้าวสีดา (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(21). มะม่วง* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(22). มะม่วงกาสอ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(23). มะม่วงกาสอ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(24). มะม่วงกุลา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(25). มะม่วงกุลา (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(26). มะม่วงทูนหน่วย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(27). มะม่วงทูนหน่วย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(28). มะม่วงบ้าน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(29). มะม่วงไม่รู้หาว (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(30). มะม่วงไม่รู้หาว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(31). มะม่วงยางหุย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(32). มะม่วงยางหุย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(33). มะม่วงลังกา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(34). มะม่วงลังกา (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(35). มะม่วงเล็ดล่อ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(36). มะม่วงเล็ดล่อ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(37). มะม่วงสวน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(38). มะม่วงสิงหน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(39). มะม่วงสิงหน (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(40). มะม่วงสิโห (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(41). มะม่วงสิโห (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(42). มะม่วงหยอด (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(43). มะม่วงหยอด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(44). มะม่วงหิมพานต์* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(45). มะม่วงหิมพานต์* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(46). มะเยา (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(47). มะเยา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(48). มะร้อยรู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(49). มะระ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(50). มะระขี้นก* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(51). มะเรียะ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(52). มะละกอฝรั่ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(53). มะละกอฝรั่ง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(54). มะละกอฝรั่ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(55). มะละหุ่ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(56). มะแว้งนก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(57). มะห่อย (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(58). มะหัว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(59). มะหัว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(60). มะหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(61). มะหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(62). มะหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(63). มะหุ่งฮั้ว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(64). มะหุ่งฮั้ว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(65). มะโห (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(66). มะโห (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(67). มะโห่ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(68). มะโห่ง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(69). มะโห่ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(70). มะโห่งหิน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(71). มะไห่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(72). มะโอ่งที (พิษต่อระบบประสาท)
(73). มั่งโต๊ะโล๊ะ (พิษต่อระบบประสาท)
(74). มันกลอย (พิษต่อระบบประสาท)
(75). มันแกว* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(76). มันแกวละแวก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(77). มันแกวลาว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(78). มันตัน (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(79). มันโทป้าด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(80). มันโทป้าด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(81). มันไม้ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(82). มันละแวก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(83). มันลาว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(84). มันสำปะหลัง* (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(85). มันสำโรง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(86). มันหิ่ว (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(87). ไม้จีน (พิษอื่นๆ)
(88). ไม้ไฟ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(89). ย่อมตีนหมา (พิษต่อระบบประสาท)
(90). ย่าง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(91). ย่าง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(92). ยาโงย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(93). ยาโงย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(94). ยานอ (พิษต่อระบบประสาท)
(95). ยาร่วง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(96). ยาร่วง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(97). ยาสูบ* (พิษต่อระบบประสาท)
(98). ยินิกิง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(99). ยิริง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(100). ยี่โถ* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(101). ยี่โถฝรั่ง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(102). ยี่โถฝรั่ง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(103). ยี่สุ่น (พิษอื่นๆ)
(104). เยี่ยววัว (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(105). แย้มปีนัง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(106). รก (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(107). รอถะ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(108). ระย่อม* (พิษต่อระบบประสาท)
(109). รัก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(110). รัก* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(111). รักขาว (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(112). รักดอก (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(113). รักดอกขาว (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(114). รักดอกม่วง (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(115). รักหลวง* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(116). รักใหญ่ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(117). ราตรี* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(118). รำพน (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(119). รำเพย* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(120). ละพุบาบี (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(121). ละหุ่ง* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(122). ละหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(123). ละหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(124). ละหุ่งแดง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(125). ละอังกะ (พิษต่อระบบประสาท)
(126). ลัง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(127). ลำโพงกาสลัก* (พิษต่อระบบประสาท)
(128). ลำโพงขาว* (พิษต่อระบบประสาท)
(129). ลิลัว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(130). ลูกผลาญศัตรู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(131). เล่งจูก้วย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(132). เล้งทุงจู (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(133). เลี๊ยก (พิษต่อระบบประสาท)
(134). เลี่ยน* (พิษต่อระบบประสาท)
(135). โล่ติ๊น* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(136). ว่านก้ามปู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(137). ว่านช้างร้อง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(138). ว่านพญาค่าง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(139). ว่านพญาค่าง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(140). ว่านสลี (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(141). ว่านสลี (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(142). ว่านหมื่นปี* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(143). ว่านหมื่นปี* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(144). แว้งนก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(145). สบู่ขาว* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(146). สบู่ขาว* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(147). สบู่ดำ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(148). สบู่ดำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(149). สบู่แดง* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(150). สบู่แดง* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(151). สบู่เลือด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(152). สบู่เลือด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(153). สบู่หัวเทศ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(154). สบู่หัวเทศ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(155). ส้มเช้า* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(156). ส้มเช้า* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(157). ส้มม่วงชูหน่วย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(158). ส้มม่วงชูหน่วย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(159). ส้มม่วงทูนหน่วย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(160). ส้มม่วงทูนหน่วย (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(161). สมอทะเล* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(162). สลอด* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(163). สลอดดำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(164). สลอดดำ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(165). สลอดแดง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(166). สลอดแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(167). สลอดต้น (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(168). สลอดป่า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(169). สลอดป่า (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(170). สลอดใหญ่ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(171). สลอดใหญ่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(172). สลัดได* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(173). สลัดได* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(174). สลัดไดบ้าน* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(175). สลัดไดบ้าน* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(176). สลัดไดป่า (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(177). สลัดไดป่า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(178). สองฤดู* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(179). สะเคาะ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(180). สะตอเทศ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(181). สะตอเบา (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(182). สะมออู (พิษต่อระบบประสาท)
(183). สะวาย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(184). สั่งลา (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(185). ส่าเคาะส่า (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(186). สาบแร้ง (พิษอื่นๆ)
(187). สามสิบ (พิษอื่นๆ)
(188). สามเหลี่ยมญี่ปุ่น (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(189). สามเหลี่ยมญี่ปุ่น (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(190). สารพัดพิษ* (พิษต่อระบบประสาท)
(191). สารสา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(192). สาวน้อยประแป้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(193). สาวน้อยประแป้ง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(194). สำปะหลัง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(195). สำสา (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(196). สีลอด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(197). สีลอด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(198). สี่หลอด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(199). สี่หลอด (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(200). สุพะซู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(201). สุพะเด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(202). เส่คุ่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(203). เส่ดู่ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(204). แสงเบือ (พิษต่อระบบประสาท)
(205). แสยก* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(206). แสยก* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(207). แสยกสามสี (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(208). แสยกสามสี (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(209). แสลงใจ* (พิษต่อระบบประสาท)
(210). แสลงทม (พิษต่อระบบประสาท)
(211). แสลงเบื่อ (พิษต่อระบบประสาท)
(212). หงเทก (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(213). หงเทก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(214). หงษ์เทศ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(215). หงษ์เทศ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(216). หงอนงู (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(217). หงอนงู (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(218). หญ้างวงช้าง* (พิษต่อตับ)
(219). หญ้างวงช้างน้อย (พิษต่อตับ)
(220). หญ้าต้อมต๊อก (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(221). หญ้าต้อมต๊อก * (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(222). หญ้าถงแถง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(223). หญ้าถลกบาต (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(224). หญ้ารกช้าง (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(225). หญ้าสาบแร้ง (พิษอื่นๆ)
(226). หมอยหีย่า (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(227). หมักโม่ง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(228). หมากทาง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(229). หมากบ้ง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(230). หมากยอง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(231). หมากหลอด (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(232). หมามุ้ย (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(233). หมามุ่ย* (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(234). หมาเหยือง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(235). หย่อง (พิษต่อระบบปัสสาวะ)
(236). หอมปีนัง* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(237). หัวขวาน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(238). หัวแปะกัวะ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(239). หัสคึน (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(240). หางปลาช่อน (พิษต่อตับ)
(241). หางไหลแดง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(242). หานไก่ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(243). หิงหาย (พิษต่อตับ)
(244). หิงหายใบเล็ก* (พิษต่อตับ)
(245). หิงไห (พิษต่อตับ)
(246). หูปลาช่อน* (พิษต่อตับ)
(247). เหาะเถาะ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(248). ไหลน้ำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(249). อวดน้ำ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(250). ออเตียมกุย (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(251). อ้ายใบ้ก้านยาว (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(252). อ้ายใบ้ก้านยาว (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(253). อำเภอ (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(254). อีถ่าง (พิษต่อระบบประสาท)
(255). อุตพิด* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(256). อุบีกายู (ระบบไหลเวียนของโลหิต)
(257). โอเตียมกุย (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(258). ฮักหลวง (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(259). เฮี่ยน (พิษต่อระบบประสาท)
(260). เฮียะเออัง (พิษต่อตับ)
(261). โฮบ้วยจี๊ (พิษต่อระบบประสาท)