มันสำปะหลัง*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Manihot  esculenta  Crantz
 วงศ์ :
EUPHORBIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
มันสำปะหลัง*, ต้างน้อย, ต้างบ้าน, มันตัน, มันไม้, มันสำโรง, มันหิ่ว, สำปะหลัง, อุบีกายู
 ชื่ออังกฤษ :
BITTER CASSAVA, CASSAVA, MANIOC, SWEET-POTATO-TREE, TAPIOCA PLANT, YUCA
 ออกฤทธิ์ :
ระบบไหลเวียนของโลหิต
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ทั้งต้น/หัวมันสำปะหลังดิบ
 สารพิษ :
Cyanogenic glycoside
 อาการ :
อาเจียน กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กล้ามเนื้อกระตุก มึนงง ไม่รู้สึกตัว ชักก่อนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ถ้าได้รับมากจะโคม่าภายใน 10-15 นาที
 วิธีการรักษา :
1. ทำให้อาเจียน
2. รีบนำส่งโรงพยาบาล เพื่อล้างท้อง
3. ในกรณีที่อาการรุนแรงให้ดม amyl nitrite แล้วรีบล้างท้องด้วย 5% sodium thiosulfate หรือทำให้อาเจียน
4. ฉีด soduim nitrite (3% solution at 2.5-5 ml/min.) ร่วมกับ sodium thiosulfate (50 ml of 25% solution,IV) อาจต้องให้ยาซ้ำ
5. ให้ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)