โล่ติ๊น*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Derris  elliptica  (Roxb.) Benth.
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
โล่ติ๊น*, กะลำเพาะ, เครือไหลน้ำ, โพตะโกส้า, หางไหลแดง, ไหลน้ำ, อวดน้ำ
 ชื่ออังกฤษ :
DERRIS, TUBA ROOT
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
Routinone
 อาการ :
คลื่นไส้ อาเจียน ถ้าได้รับมาก จะกระตุ้นระบบหายใจ แล้วกดการหายใจ ชัก และอาจเสียชีวิต
 วิธีการรักษา :
1. รับประทานไข่ขาว เพื่อลดการดูดซึมสารพิษ
2. นำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำเหลือชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่
3. รักษาตามอาการต่างๆ เช่น ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ช็อค ต้องรีบช่วยให้ผู้ป่วย หายใจได้ด้วยตัวเอง หรือใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้น้ำเกลือเพื่อรักษาความ สมดุลย์ของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ให้ยาตาม ความเหมาะสมตามแพทย์ ที่ทำการรักษา

หมายเหตุ ยังไม่มีวิธีการเฉพาะสำหรับแก้พิษเมื่อมีการดูดซึมสารพิษเข้า สู่ร่างกาย
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)