# คำแนะนำในการใช้งาน

TPEX หรือ Expert system for diagnosis and treatment of the toxic symptoms of Thai poisonous plants
เป็นระบบวินิจฉัยและการรักษาอาการอันเนื่องจากพืชพิษในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลพืชพิษได้ ด้วยวิธีการต่างๆ
3 วิธี ดังนี้
1. การค้นหาตามลักษณะการรับพิษ (search by type of receiving toxic plants) ลักษณะการรับพิษจะแบ่งเป็น 2
ประเภท คือ การรับพิษจากการสัมผัสและการรับพิษจากการรัประทานและการค้นหาจะเป็นไปในลักษณะของการถาม-ตอบ จน
กระทั่งระบบสามารถประมวลผลจากคำตอบที่มีอยู่ได้ ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มพืชทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มอาการดังกล่าวหลังจากนั้นผู้ใช้
จึงจะสามารถเลือกดูรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดได้จากการค้นหาของระบบได้ตามความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูลพืชตามชื่อวิทยาศาสตร์ (search by science name of toxic plants) โดยพืชพิษจะถูกแบ่งออก
เป็นหมวดหมู่ตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-F/G-L/M-R/S-Z เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
3. การค้นหาข้อมูลพืชตามชื่อไทย (search by thai name of toxic plants) ค้นหาจากชื่อพืชภาษาไทย (ชื่อหลัก) ซึ่งจะ
แสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร ตั้งแต่ ก-ฮ

 
# คณะผู้จัดทำ
  สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล