เถาสิงห์โต*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Passiflora  foetida  L.
 วงศ์ :
PASSIFLORACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
เถาสิงห์โต*, กระโปรงทอง, กะทกรก, ตำลึงฝรั่ง, เถาเงาะ, ผักขี้หิด, ผักแคบฝรั่ง, เยี่ยววัว, รก, ละพุบาบี, เล่งจูก้วย, เล้งทุงจู, หญ้าถลกบาต, หญ้ารกช้าง
 ชื่ออังกฤษ :
STINKING-PASSION FLOWER
 ออกฤทธิ์ :
ระบบไหลเวียนของโลหิต
 ส่วนที่เป็นพิษ :
เมล็ด
 สารพิษ :
Cyanogenic glycoside
 อาการ :
อาเจียน กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กล้ามเนื้อกระตุก มึนงง ไม่รู้สึกตัว ชักก่อนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ถ้าได้รับมากจะโคม่าภายใน 10-15 นาที
 วิธีการรักษา :
1. ทำให้อาเจียน
2. รีบนำส่งโรงพยาบาล เพื่อล้างท้อง
3. ในกรณีที่อาการรุนแรงให้ดม amyl nitrite แล้วรีบล้างท้องด้วย 5% sodium thiosulfate หรือทำให้อาเจียน
4. ฉีด soduim nitrite (3% solution at 2.5-5 ml/min.) ร่วมกับ sodium thiosulfate (50 ml of 25% solution,IV) อาจต้องให้ยาซ้ำ
5. ให้ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)