(1). ซับผิด (พิษต่อระบบประสาท)
(2). ซาก* (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(3). ซาด (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(4). ซู (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(5). ซู้ (ระคายเคืองต่อผิวหนัง)
(6). แซน่าวา (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(7). แซะศาลา (พิษต่อหัวใจและเลือด)
(8). ดอกไม้จีน (พิษอื่นๆ)
(9). ดองดึง (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(10). ดองดึงหัวขวาน* (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)
(11). ดาวดึงส์ (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร)