ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'G'
     กลับไปหน้า-->


1 ... GARLIC ... AMARYLLIDACEAE Allium sativum  L.
2 ... GRASS ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
3 ... GALANGAL ... ZINGIBERACEAE Alpinia galanga  (L.) Willd.
4 ... GALANGAL ... ZINGIBERACEAE Languas galanga  (L.) Stuntz
5 ... GREATER GALANGA ... ZINGIBERACEAE Alpinia galanga  (L.) Willd.
6 ... GREATER GALANGA ... ZINGIBERACEAE Languas galanga  (L.) Stuntz
7 ... GINGER ... ZINGIBERACEAE Zingiber officinale  Roscoe
8 ... GROUND BUR-NUT ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
9 ... GINGELLY ... PEDALIACEAE Sesamum indicum  L.
10 ... GINGELLY ... PEDALIACEAE Sesamum orientale  L.
11 ... GOOBER ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
12 ... GROUNDNUT ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
13 ... GARDEN CRESS SEED ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Lepidium sativum  L.
14 ... GARDEN PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Apium crispum  Mill.
15 ... GARDEN PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Carum petroselinum  Benth. & Hook.f.
16 ... GARDEN PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum crispum  (Mill.) A.W. Hill
17 ... GARDEN PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum hortense  Hoffm.
18 ... GARDEN PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum sativum  Hoffm.
19 ... GARDEN BEET ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
20 ... GARDEN BEET ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
21 ... GOAT'S FOOT CREEPER ... CONVOLVULACEAE Convolvulus pes-caprae  L.
22 ... GOAT'S FOOT CREEPER ... CONVOLVULACEAE Ipomoea biloba  Forssk. subsp. pescaprae
23 ... GOAT'S FOOT CREEPER ... CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae  (L.) R.Br.
24 ... GUAVA ... MYRTACEAE Psidium guajava  L.
25 ... GARDEN PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
26 ... GUM ASAFETIDE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula assa-foetida  L.
27 ... GUM ASAFETIDE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula foetida  St.-Laq.
28 ... GENTIAN ... GENTIANACEAE Gentiana lutea  L.
29 ... GINSENG ... ARALIACEAE Panax ginseng  C.A. Mey.
30 ... GRAPE ... VITACEAE Vitis vinifera  L.
31 ... GRAPE VINE ... VITACEAE Vitis vinifera  L.
32 ... GOW KEE ... SOLANACEAE Lycium barbarum  L.
33 ... GOW KEE ... SOLANACEAE Lycium chinense  Mill.
34 ... GERMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamomilla vulgaris  L.
35 ... GERMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamaemilla  Hill.
36 ... GERMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamomilla  L.
37 ... GINKGO ... GINKGOACEAE Ginkgo biloba  L.
38 ... GYMNEMA* ... ASCLEPIADACEAE Asclepias geminata  Roxb.
39 ... GYMNEMA* ... ASCLEPIADACEAE Gymnema sylvestre  R.Br.
40 ... GARDEN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis nobilis  L.
41 ... GARDEN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis odorata  Lam.
42 ... GARDEN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamaemelum nobile  (L.) All.
43 ... GUDUCHI* ... MENISPERMACEAE Tinospora cordifolia  (DC.) Miers
44 ... GYNOSTEMMA ... CUCURBITACEAE Gynostemma pentaphyllum  (Thunb.) Makino
45 ... Grapefruit* ... RUTACEAE Citrus x paradisi  Macfad.
46 ... GREAT HEADED GARLIC ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
47 ... GREATER CARDAMOM ... ZINGIBERACEAE Amomum spp.  
48 ... GREATER YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
49 ... GUINEA YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
50 ... GRUMICHAMA ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
51 ... GREEN PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
52 ... GALBANUM ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula spp.  
53 ... GRAY EPHEDRA ... GNETACEAE Ephedra spp.  
54 ... GREEN EPHEDRA ... GNETACEAE Ephedra spp.  
55 ... GARDEN ASPARAGUS ... ASPARAGACEAE Asparagus spp.  
56 ... GARGEN STRAWBERRY ... ROSACEAE Fragaria spp.  
57 ... GINSENG ... ARALIACEAE Panax spp.  
58 ... GREENLEAF DESMODIUM ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
59 ... GARDEN PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
60 ... GARDEN ANGELICA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Angelica spp.  
61 ... GOAT WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.