ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'I'
     กลับไปหน้า-->


1 ... INDIAN LAUREL ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
2 ... INDIAN HEMP ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
3 ... INDIAN CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina indica  Lam.
4 ... INDIAN CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina orientalis  Merr.
5 ... INDIAN CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina variegata  L.
6 ... INDIAN ROSE CHESNUT TREE ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Mesua ferrea  L.
7 ... IRONWOOD ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Mesua ferrea  L.
8 ... INDIAN CORK TREE ... BIGNONIACEAE Millingtonia hortensis  L.f.
9 ... INDIAN TRUMPET FLOWER ... BIGNONIACEAE Bignonia indica  L.
10 ... INDIAN TRUMPET FLOWER ... BIGNONIACEAE Calosanthes indica  Blume
11 ... INDIAN TRUMPET FLOWER ... BIGNONIACEAE Oroxylum indicum  (L.) Kurz
12 ... INDIAN DATE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Tamarindus indica  L.
13 ... INDIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia acutifolia  Delile
14 ... INDIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia angustifolia  Vahl
15 ... INDIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia obovata  Collad.
16 ... INDIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia senna  L.
17 ... INDIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alexandrina  Mill.
18 ... INDIAN GOOSEBERRY ... EUPHORBIACEAE Emblica officinalis  Gaertn.
19 ... INDIAN GOOSEBERRY ... EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica  L.
20 ... INDIAN BAEL ... RUTACEAE Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.
21 ... INDIAN MULBERRY ... RUBIACEAE Morinda citrifolia  L.
22 ... INDIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
23 ... INDIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
24 ... INDIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
25 ... INK NUT ... COMBRETACEAE Terminalia bellerica  (Gaertn.) Roxb.
26 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
27 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
28 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
29 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
30 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
31 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
32 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
33 ... INDIAN ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
34 ... INDIAN BARK ... LAURACEAE Cinnamomum aromaticum  Nees
35 ... INDIAN BARK ... LAURACEAE Cinnamomum cassia  Blume