ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

1. ใส่ข้อมูลของสิ่งที่ต้องการสืบค้น

1.1 ค้นด้วยชื่อไทยหรืออังกฤษของพืชในช่อง Thai/English name  1

เช่น  ขิง, ginger

1.2 ค้นด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชในช่อง Scientific name 2

เช่น  Zingiber, Allium

1.3 ค้นด้วยชื่อยาในช่อง Drug 3

เช่น  paracetamol, aspirin

1.4 ค้นด้วยการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องในช่อง Biological activity 4

เช่น  CYP3A4, P-glycoprotein

2. กดคำว่า

3. หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้น จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการ

4. เมื่อคลิกที่ชื่อพืช หน้าจอจะแสดงหัวข้องานวิจัยของฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องและรายชื่อยาที่มีการศึกษาอันตรกิริยากับพืชชนิดนั้น

5.  เมื่อคลิกไปยังคำที่สนใจ หน้าจอจะแสดงผลสรุปของรายงานการวิจัยพร้อมเอกสารอ้างอิง

นิยามของผลสรุป

Part Used: ส่วนที่ใช้

Activity: การออกฤทธิ์   

Solvent/Active Compound: ตัวทำละลายที่ใช้สกัด/สารออกฤทธิ์

Type of experiment: ชนิดของการทดลอง

ได้แก่ In vitro, In vivo, Ex vivo, Human, In silico, Other, Not specified

Type of animal: ชนิดของสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง

ได้แก่ Rat, Mouse, Guinea pig, Rabbit, Dog, Other

Type of study: ประเภทของการทดลอง (สำหรับการศึกษาในมนุษย์)

ได้แก่ Case report, Case series, Cross-section, Case control (retrospective), Cohort study, Open trial, Single-blind trial, Double-blind trial, Triple-blind trial, Meta-analysis, Cross over, Not specified

N (Total): จำนวนคนทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง (สำหรับการศึกษาในมนุษย์)

N (Treatment): จำนวนคนที่ได้รับสารทดสอบ (สำหรับการศึกษาในมนุษย์)

Sex: เพศของผู้ถูกทดลอง (สำหรับการศึกษาในมนุษย์)

ได้แก่ Male, Female, Both sex, Not specified

Age: อายุของผู้ถูกทดลอง (สำหรับการศึกษาในมนุษย์)

Route: ช่องทางในการให้สารทดสอบ

ได้แก่ Oral administration, Sub-cutaneous, Intramuscular, Intravenous, Inhalation, Smoking, External, Other, Not specified

Dose/Conc.(herb): ขนาด/ความเข้มข้นของสารทดสอบที่ใช้ในการทดลอง

Duration: ระยะเวลาในการทดลอง

Type of interaction: ชนิดของอันตรกิริยา

ได้แก่  Pharmacokinetics, Pharmacodynamics

Interaction with drug: ชนิดของยาที่เกิดอันตรกิริยา

Dose/Conc.(drug): ขนาด/ความเข้มข้นของยาที่เกิดอันตรกิริยา

Result: ผลการทดลอง

ได้แก่ Positive, Negative, Equivocal          

Remark: หมายเหตุเพิ่มเติมจากการทดลอง

Note: ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการทดลอง

- Data incomplete: ข้อมูลที่มาจาก Abstract, Proceeding เป็นต้น

- Data from review: ข้อมูลที่มาจาก Review article, Meta-analysis, Systemic review เป็นต้น

      

 

Tips เพิ่มเติม

1. ท่านสามารถใช้ช่องทางด่วนเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็ว โดยเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า “รายชื่อสมุนไพร” เพื่อสืบค้นชื่อพืชตามตัวอักษรภาษาไทยหรืออังกฤษ

หรือโดยเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า “รายชื่อยา” เพื่อสืบค้นชื่อยาตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

 

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง E-mail: headpypi@mahidol.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-354-4327 ในวันและเวลาราชการ