ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'L'
     กลับไปหน้า-->


1 ... LAURELWOOD ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
2 ... LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza glabra  L.
3 ... LIFE PLANT ... CRASSULACEAE Bryophyllum pinnatum  Kurz
4 ... LIFE PLANT ... CRASSULACEAE Kalanchoe pinnata  (Lam.) Pers.
5 ... LAPINE ... GRAMINEAE (POACEAE) Andropogon citratus  Hort. ex DC.
6 ... LAPINE ... GRAMINEAE (POACEAE) Cymbopogon citratus  Stapf
7 ... LEMON GRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Andropogon citratus  Hort. ex DC.
8 ... LEMON GRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Cymbopogon citratus  Stapf
9 ... LOTUS ... NELUMBONACEAE Nelumbo nucifera  Gaertn.
10 ... LINSEED ... LINACEAE Linum usitatissimum  L.
11 ... LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca sativa  L.
12 ... LEECH LIME ... RUTACEAE Citrus echinata  St.- Lag.
13 ... LEECH LIME ... RUTACEAE Citrus hystrix  DC.
14 ... LEECH LIME ... RUTACEAE Citrus latipes  Hook.f. & Thomson ex Hook.f.
15 ... LEECH LIME ... RUTACEAE Citrus papedia  Miq.
16 ... LIME ... RUTACEAE Citrus aurantifolia  (Christm.) Swingle
17 ... LIME ... RUTACEAE Limonia aurantifolia  Christm.
18 ... LEMON ... RUTACEAE Citrus limon  (L.) Burm.f.
19 ... LEMON ... RUTACEAE Citrus medica  L. var. limon L.
20 ... LEPROSY GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
21 ... LEPROSY GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
22 ... LEPROSY GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
23 ... LEPROSY GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
24 ... LAMB MINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha x piperita  L.
25 ... LING ZHI ... GANODERMATACEAE Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.
26 ... LING ZHI ... GANODERMATACEAE Polyporus lucidum  Fr.
27 ... LOVAGE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Angelica sinensis  (Oliv.) Diels
28 ... LESSER YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
29 ... LOUISIANA WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
30 ... LOW SAGEBRUSH ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
31 ... LEAFY SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
32 ... LONGLEAF EPHEDRA ... GNETACEAE Ephedra spp.  
33 ... LADYSTHUMB ... POLYGONACEAE Polygonum spp.