ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'N'
     กลับไปหน้า-->


1 ... NUTMEG ... MYRISTICACEAE Myristica fragrans  Houtt.
2 ... NUTMEG TREE ... MYRISTICACEAE Myristica fragrans  Houtt.
3 ... NALTA JUTE ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
4 ... NONI ... RUBIACEAE Morinda citrifolia  L.
5 ... NEEM ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss.
6 ... NEEM ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis Valeton
7 ... NEEM TREE ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss.
8 ... NEEM TREE ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis Valeton
9 ... NIM ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss.
10 ... NIM ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis Valeton
11 ... NUX-VOMICA TREE ... STRYCHNACEAE Strychnos nux-vomica  L.
12 ... NECTARINE ... ROSACEAE Prunus persica  (L.) Batsch
13 ... NODDING SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.