ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'M'
     กลับไปหน้า-->


1 ... MARIHUANA ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
2 ... MARIJUANA ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
3 ... MANGROVE ... RHIZOPHORACEAE Rhizophora apiculata  Blume
4 ... MAIZE ... GRAMINEAE (POACEAE) Zea mays  L.
5 ... MACE ... MYRISTICACEAE Myristica fragrans  Houtt.
6 ... MANI ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
7 ... MONKEYNUT ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
8 ... MILK WOOD ... MYRTACEAE Melaleuca cajuputi  Powell
9 ... MILK WOOD ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  auct. non (L.) L.
10 ... MILK WOOD ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  L. var. minor (Sm.) Duthie
11 ... MILK WOOD ... MYRTACEAE Melaleuca minor  Sm.
12 ... MOLOHYA ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
13 ... MULUKHIYYA ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
14 ... MANGEL ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
15 ... MANGEL ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
16 ... MANGOLD ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
17 ... MANGOLD ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
18 ... MADAGASCAR PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
19 ... MADAGASCAR PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
20 ... MADAGASCAR PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
21 ... MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
22 ... MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
23 ... MAKRUT LIME ... RUTACEAE Citrus echinata  St.- Lag.
24 ... MAKRUT LIME ... RUTACEAE Citrus hystrix  DC.
25 ... MAKRUT LIME ... RUTACEAE Citrus latipes  Hook.f. & Thomson ex Hook.f.
26 ... MAKRUT LIME ... RUTACEAE Citrus papedia  Miq.
27 ... MAURITIUS PAPEDA ... RUTACEAE Citrus echinata  St.- Lag.
28 ... MAURITIUS PAPEDA ... RUTACEAE Citrus hystrix  DC.
29 ... MAURITIUS PAPEDA ... RUTACEAE Citrus latipes  Hook.f. & Thomson ex Hook.f.
30 ... MAURITIUS PAPEDA ... RUTACEAE Citrus papedia  Miq.
31 ... MALACCA TREE ... EUPHORBIACEAE Emblica officinalis  Gaertn.
32 ... MALACCA TREE ... EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica  L.
33 ... MYROBALAN ... EUPHORBIACEAE Emblica officinalis  Gaertn.
34 ... MYROBALAN ... EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica  L.
35 ... MANGO ... ANACARDIACEAE Mangifera domestica  Gaertn.
36 ... MANGO ... ANACARDIACEAE Mangifera indica  L.
37 ... MANGO ... ANACARDIACEAE Mangifera sativa  Roem. & Schult.
38 ... MANGO TREE ... ANACARDIACEAE Mangifera domestica  Gaertn.
39 ... MANGO TREE ... ANACARDIACEAE Mangifera indica  L.
40 ... MANGO TREE ... ANACARDIACEAE Mangifera sativa  Roem. & Schult.
41 ... MELON TREE ... CARICACEAE Carica hermaphrodita  Blanco
42 ... MELON TREE ... CARICACEAE Carica papaya  L.
43 ... MELON TREE ... CARICACEAE Papaya communis  Noronha
44 ... MELON TREE ... CARICACEAE Papaya cucumerina  Noronha
45 ... MELON TREE ... CARICACEAE Papaya papaya  Karst.
46 ... MELON TREE ... CARICACEAE Papaya sativa  Tuss.
47 ... MELON TREE ... CARICACEAE Papaya vulgaris  DC.
48 ... MANGOSTEEN ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Garcinia mangostana  L.
49 ... MYRTLE GRASS ... ARACEAE Acorus calamus  L.
50 ... MYRTLE GRASS ... ARACEAE Acorus calamus  L. var. verus L.
51 ... MEDITERRANIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
52 ... MEDITERRANIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
53 ... MEDITERRANIAN ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
54 ... MYROBALAN GALL ... COMBRETACEAE Terminalia chebula  Retz. var. chebula
55 ... MYROBALAN WOOD ... COMBRETACEAE Terminalia chebula  Retz. var. chebula
56 ... MARGOSA ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss.
57 ... MARGOSA ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis Valeton
58 ... MULBERRY TREE ... MORACEAE Morus alba  L.
59 ... MULTIPLIER ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
60 ... MULTIPLIER ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
61 ... MISTLETOE ... LORANTHACEAE Phoradendron flavescens  (Pursh) Nutt. ex A. Gray
62 ... MISTLETOE ... LORANTHACEAE Viscum album  Walter
63 ... MISTLETOE ... LORANTHACEAE Viscum flavescens  Pursh
64 ... MASTIC ... ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus  L.
65 ... MUGWORT TRIBE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia annua  L.
66 ... MAIDENHAIR TREE ... GINKGOACEAE Ginkgo biloba  L.
67 ... MANIOC ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
68 ... MANDARIN ORANGE ... RUTACEAE Citrus reticulata  Blanco
69 ... MONK'S HOOD ... RONUNCULACEAE Aconitum carmichaeli  Debeaux
70 ... MAPUEY ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
71 ... MANGO GINGER ... ZINGIBERACEAE Curcuma spp.  
72 ... MANGO-GINGER ... ZINGIBERACEAE Curcuma spp.  
73 ... MOUNTAIN IMMORTELLE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina spp.  
74 ... MOLE-PLANT ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
75 ... MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
76 ... MANGO PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
77 ... MALABAR GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
78 ... MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
79 ... MANDARIN ... RUTACEAE Citrus spp.  
80 ... MANDARIN ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
81 ... MORMON TEA ... GNETACEAE Ephedra spp.  
82 ... MARRI KINO ... MYRTACEAE Eucalyptus spp.  
83 ... MARSHPEPPER SMARTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
84 ... MAHALEB CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
85 ... MAZZARD CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
86 ... MYROBALAN PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
87 ... MUSCADINE GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.