ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'B'
     กลับไปหน้า-->


1 ... BANANA ... MUSACEAE Musa ABB group (triploid)   cv.group "Nam Wa"
2 ... BANANA ... MUSACEAE Musa paradisiaca  L. var. sapientum (L.) O. Kuntze
3 ... BANANA ... MUSACEAE Musa sapientum  L.
4 ... BORNEO MAHOGANY ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
5 ... BREAD WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum aestivum  L.
6 ... BREAD WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum vulgare  Vill.
7 ... BITTER APPLE ... CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis  (L.) Schrad.
8 ... BEESNEST PLANT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus carota  L. subsp. sativus Thell.
9 ... BEESNEST PLANT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus sativus  Hoffm.
10 ... BENNE ... PEDALIACEAE Sesamum indicum  L.
11 ... BENNE ... PEDALIACEAE Sesamum orientale  L.
12 ... BLACK CARAWAY ... RANUNCULACEAE Nigella sativa  L.
13 ... BLACK CUMIN ... RANUNCULACEAE Nigella sativa  L.
14 ... BEET ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
15 ... BEET ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
16 ... BEET ROOT ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
17 ... BEET ROOT ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
18 ... BEACH MORNING-GLORY ... CONVOLVULACEAE Convolvulus pes-caprae  L.
19 ... BEACH MORNING-GLORY ... CONVOLVULACEAE Ipomoea biloba  Forssk. subsp. pescaprae
20 ... BEACH MORNING-GLORY ... CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae  (L.) R.Br.
21 ... BLACKBOARD TREE ... APOCYNACEAE Alstonia scholaris  (L.) R. Br.
22 ... BLACKBOARD TREE ... APOCYNACEAE Echites scholaris  L.
23 ... BLACK PEPPER ... PIPERACEAE Piper aromaticum  Lam.
24 ... BLACK PEPPER ... PIPERACEAE Piper nigrum  L.
25 ... BRIGHT-EYES ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
26 ... BRIGHT-EYES ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
27 ... BRIGHT-EYES ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
28 ... BROKEN BONE ... BIGNONIACEAE Bignonia indica  L.
29 ... BROKEN BONE ... BIGNONIACEAE Calosanthes indica  Blume
30 ... BROKEN BONE ... BIGNONIACEAE Oroxylum indicum  (L.) Kurz
31 ... BUTTERNUT SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
32 ... BUTTERNUT SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
33 ... BAEL FRUIT TREE ... RUTACEAE Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.
34 ... BENGAL QUINCE ... RUTACEAE Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.
35 ... BILAK ... RUTACEAE Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.
36 ... BILIMBING MANIS ... OXALIDACEAE Averrhoa carambola  L.
37 ... BILIMBING MANIS ... OXALIDACEAE Averrhoa pentandra  Blanco
38 ... BALSAM APPLE ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
39 ... BALSAM APPLE ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
40 ... BALSAM APPLE ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
41 ... BALSAM APPLE ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
42 ... BALSUM PEAR ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
43 ... BALSUM PEAR ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
44 ... BALSUM PEAR ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
45 ... BALSUM PEAR ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
46 ... BITTER CUCUMBER ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
47 ... BITTER CUCUMBER ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
48 ... BITTER CUCUMBER ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
49 ... BITTER CUCUMBER ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
50 ... BITTER GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
51 ... BITTER GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
52 ... BITTER GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
53 ... BITTER GOURD ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
54 ... BITTER MELON ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
55 ... BITTER MELON ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
56 ... BITTER MELON ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
57 ... BITTER MELON ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
58 ... BLUE GUM ... MYRTACEAE Eucalyptus globulus  Labill.
59 ... BARBADOS ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
60 ... BARBADOS ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
61 ... BARBADOS ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
62 ... BEEFWOOD ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
63 ... BEEFWOOD ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
64 ... BIGARADE ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
65 ... BIGARADE ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
66 ... BITTU ORANGES ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
67 ... BITTU ORANGES ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
68 ... BELERIC MYROBALAN ... COMBRETACEAE Terminalia bellerica  (Gaertn.) Roxb.
69 ... BRANDY MINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha x piperita  L.
70 ... BETEL NUT ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
71 ... BETEL PALM ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
72 ... BETELNUT PALM ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
73 ... BELTSVILLE BUNCHING ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
74 ... BELTSVILLE BUNCHING ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
75 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
76 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
77 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
78 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
79 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
80 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
81 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
82 ... BENGAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
83 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum album  L.
84 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum barrelieri  Roth
85 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum basilicum  L.
86 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum bullatum  Lam.
87 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum caryophyllatum  Roxb.
88 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum medium  Mill.
89 ... BASIL ... LABIATAE Ocimum thyrsiflorum  L.
90 ... BASIL ... LABIATAE Plectranthus barrelieri  Spreng.
91 ... BIRD PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum frutescens  L. var. frutescens
92 ... BIRD PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum minimum  Roxb.
93 ... BITTER CASSAVA ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
94 ... BENGAL CARDAMOMS ... ZINGIBERACEAE Amomum spp.  
95 ... BANANA ... MUSACEAE Musa spp.  
96 ... BITTER YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
97 ... BULBIL-BEARING YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
98 ... BUSH YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
99 ... BIG SAGEBRUSH ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
100 ... BULLBRIER ... SMILACACEAE Smilax spp.  
101 ... BLACK MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
102 ... BORECOLE BROAD-BEAKED MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
103 ... BROCCOLI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
104 ... BRUSSELS SPROUTS ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
105 ... BLACKSEED PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
106 ... BRACTED PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
107 ... BUCKHORN PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
108 ... BLUE LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca spp.  
109 ... BATAVIAN DAMAR ... DIPTEROCARPACEAE Shorea spp.  
110 ... BELL PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
111 ... BIRD PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
112 ... BUFFALO GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
113 ... BEGGARLICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
114 ... BLACK MULBERRY ... MORACEAE Morus spp.  
115 ... BLUE ELDERBERRY ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
116 ... BLUEBERRY ELDER ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
117 ... BLACK BINDWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
118 ... BEACH PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
119 ... BLACK CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
120 ... BLACKTHORN ... ROSACEAE Prunus spp.  
121 ... BULLACE PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
122 ... BASKET WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.  
123 ... BLACK WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.