• 7 ก.พ. 2563

ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไปค่ะ

  • 12 ก.ค. 2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy, School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม, Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย (บัวลอย) โดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

  • 4 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการสมุนไพร สร้างสุข ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร มาเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองค่ะ

  • 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 25 พ.ค. 2562

28 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Guangdong Pharmaceutical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ