การ์ตูนสมุนไพร

  • 21 มี.ค. 2561

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ทางคณะบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 21 มี.ค. 2561

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ทางคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 12 มี.ค. 2561

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย

  • 20 ก.พ. 2561

วันที่ 20 ก.พ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ

  • 19 ก.พ. 2561

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ทางสำนักงานฯ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "พลังสูงวัย...ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย..ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม" ณ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการค่ะ