การ์ตูนสมุนไพร

  • 3 เม.ย. 2561

วันนี้ (3 เมษายน 2561) ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ด้วยค่ะ

  • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ทางคณะบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ทางคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 12 มี.ค. 2561

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย

  • 20 ก.พ. 2561

วันที่ 20 ก.พ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ