• 16 ก.ย. 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน โดยในงาน รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะ

  • 25 ส.ค. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2562” และได้รับ “ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

  • 7 ก.พ. 2563

ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไปค่ะ

  • 12 ก.ค. 2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy, School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม, Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย (บัวลอย) โดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

  • 4 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการสมุนไพร สร้างสุข ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร มาเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองค่ะ