ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'F'
     กลับไปหน้า-->


1 ... FALSE GALANGAL ... ZINGIBERACEAE Alpinia galanga  (L.) Willd.
2 ... FALSE GALANGAL ... ZINGIBERACEAE Languas galanga  (L.) Stuntz
3 ... FALSE SAFFRON ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Carthamus tinctorius  L.
4 ... FOETID CASSIA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia tora  L.
5 ... FOETID CASSIA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna tora  (L.) Roxb.
6 ... FOXGLOVE ... SCROPHULARIACEAE Digitalis purpurea  L.
7 ... FENNEL FLOWER ... RANUNCULACEAE Nigella sativa  L.
8 ... FLAX ... LINACEAE Linum usitatissimum  L.
9 ... FIELD PUMKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
10 ... FIELD PUMKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
11 ... FIELD PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
12 ... FIELD PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
13 ... FIELD PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
14 ... FIELD PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
15 ... FOOD OF THE GODS ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula assa-foetida  L.
16 ... FOOD OF THE GODS ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula foetida  St.-Laq.
17 ... FRAGRANT OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium indicum  Mill.
18 ... FRAGRANT OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odoratum  Lam.
19 ... FRAGRANT OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odorum  Soland
20 ... FRAGRANT OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium oleander  L.
21 ... FENUGREEK ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONIODEAE Trigonella foenum-graecum  L.
22 ... FALSE IRON WOOD ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
23 ... FALSE IRON WOOD ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
24 ... FALSE PINE ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
25 ... FALSE PINE ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
26 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Anethum foeniculum  L.
27 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum capillaceum  Gilib.
28 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum foeniculum  (L.) H.Karst.
29 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum officinale  All.
30 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum vulgare  Mill.
31 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Ligusticum foeniculum  (L.) Crantz
32 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Meum foeniculum  (L.) Spreng.
33 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Selinum foeniculum  E.H.L. Krause
34 ... FENNEL ... UMBELLIFERAE Tenoria romana  Schk. ex Spreng.
35 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Anethum foeniculum  L.
36 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Foeniculum capillaceum  Gilib.
37 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Foeniculum foeniculum  (L.) H.Karst.
38 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Foeniculum officinale  All.
39 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Foeniculum vulgare  Mill.
40 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Ligusticum foeniculum  (L.) Crantz
41 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Meum foeniculum  (L.) Spreng.
42 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Selinum foeniculum  E.H.L. Krause
43 ... FINOCCHIO ... UMBELLIFERAE Tenoria romana  Schk. ex Spreng.
44 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Anethum foeniculum  L.
45 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum capillaceum  Gilib.
46 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum foeniculum  (L.) H.Karst.
47 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum officinale  All.
48 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Foeniculum vulgare  Mill.
49 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Ligusticum foeniculum  (L.) Crantz
50 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Meum foeniculum  (L.) Spreng.
51 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Selinum foeniculum  E.H.L. Krause
52 ... FLORENCE FENNEL ... UMBELLIFERAE Tenoria romana  Schk. ex Spreng.
53 ... FIELD GARLIC ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
54 ... FOREST YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
55 ... FLOWERING SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
56 ... FALSE PAK-CHOI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
57 ... FIELD MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
58 ... FIGLEAF GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
59 ... FRENCH TAMARISK ... TAMARICACEAE Tamarix spp.  
60 ... FLORIDA BEGGARWEED ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
61 ... FOX GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.  
62 ... FROST GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.  
63 ... FLORIST'S CHRYSANTHEMUM ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.