Ibuprofen* ; Para-isobutylhydratropic acid 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มฤทธิ์ของยา
เพิ่มระดับของยาในเลือด
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทำให้เกิดภาวะเลือดออกและหยุดยากขึ้น มากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์