Piperaquine* ; Piperaquinoline ; Piperaquine-d6 ; Piperaquine phosphate 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
มะรุม*
Moringa oleifera  Lam.
การดูดซึมยาช้าลงปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์