Prednisone* ; Deltacortisone ; Deltdehydrocortisone 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
ลดฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์