Pyrazinamide* ; Pyrazinecarboxamide ; Pyrazinoic acid amide 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
สมอไทย*
Terminalia chebula  Retz.
ลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
สมอไทย*
Terminalia chebula  Retz.
ลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา