Mitoxantrone* ; Mitozantrone ; Novantrone ; Mitroxone ; Novantron ; Onkotrone ; Pralifan ; Ralenova 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
โสม*
Panax ginseng  C.A. Mey.
เพิ่มฤทธิ์ของยาต่อเซลล์มะเร็ง MCF-7/MX มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์