ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'T'     กลับไปหน้า-->


1 ... Lycium barbarum
      Boberella halimifolia
      Jasminoides flaccidum
      Lycium barbarum
      Lycium barbarum
      Lycium halimifolium
      Lycium lanceolatum
      Lycium turbinatum
      Lycium vulgare
      Teremis elliptica
      

2 ... Tamarindus indica
      

3 ... Terminalia chebula
      

4 ... Thunbergia laurifolia
      

5 ... Tinospora crispa
      Menispermum crispum
      Tinospora tuberculata
      

6 ... กะเพรา*
      HOLY BASIL
      SACRED BASIL
      THAI BASIL
      กอมก้อ
      กอมก้อดง
      กะเพราขน
      กะเพราขาว
      กะเพราแดง
      ห่อกวอซู
      ห่อตูปลู
      อิ่มคิมหลำ
      อีตู่ไทย
      

7 ... ขมิ้น*
      TURMERIC
      ขมิ้นแกง
      ขมิ้นชัน
      ขมิ้นหยอก
      ขมิ้นหัว
      ขี้มิ้น
      ตายอ
      สะยอ
      หมิ้น
      

8 ... ขึ้นฉ่าย*
      CELERY
      ROOT CELERY
      TURNIP-ROOTED CELERY
      คื่นไฉ่
      ผักข้าวปืน
      ผักปืน
      ผักปืม
      

9 ... งา*
      BENNE
      GINGELLY
      SESAME
      TEEL
      งาขาว
      งาดำ
      นีโซ
      ไอยู่มั้ว
      

10 ... มะขาม*
      INDIAN DATE
      SAMPALOK
      TAMARIND
      ตะลูบ
      ม่องโคล้ง
      มอดเล
      ส่ามอเกล
      หมากแกง
      อำเปียล
      

11 ... มะขามแขก*
      ALEXANDRIA SENNA
      ALEXANDRIAN SENNA
      INDIAN SENNA
      SENNA
      TINNEVELLY SENNA
      

12 ... สมอไทย*
      CHEBULIC MYROBALANS
      MYROBALAN GALL
      MYROBALAN WOOD
      TERMINALIA GALL
      ม่าแน่
      สมออัพยา
      หมากแน่ะ