ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'M'     กลับไปหน้า-->


1 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


2 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


3 ... Cefoperazone*
      Cefoperazine
      Cefoperazono
      Cefoperazonum
      Cefobid
      medocef
      Cefob


4 ... Cloxacillin*
      Cloxacillinum
      Cloxacilina
      Cloxacilline
      Methylchlorphenylisoxazoryl-penicillin


5 ... Domperidone*
      Motillium
      Motilium
      Nauzelin
      Domperidonum
      Domperidona
      Motinorm


6 ... Erythropoietin*
      EPO
      Epoetin-alfa
      Epoetin-beta
      Darbepoetin alfa
      Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
      Epogen
      Procrit


7 ... Hexobarbital*
      Hexobarbitone
      Methylhexabital
      Methexenyl
      Evipal
      Evipan
      Barbidorm
      Cyclopan,


8 ... Lovastatin*
      Mevinolin
      Monacolin K


9 ... Meropenem

10 ... Metadoxine*
      Metadoxil
      Metasin


11 ... Metformin

12 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


13 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


14 ... metoclopramide

15 ... Metoprolol*
      Metoprolol succinate


16 ... Metronidazole

17 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


18 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


19 ... Mirodenafil

20 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


21 ... Montelukast*
      Singulair
      Brondilat
      Singular
      Aerokast


22 ... Morphine

23 ... Oxacillin*
      Oxazocillin
      Methylphenylisoxazolyl (MPI) penicillin
      Oxacilline
      Oxacillinum


24 ... Prednisolone*
      Deltahydrocortisone
      Metacortandralone


25 ... Temozolomide*
      Methazolastone
       Temodal
       Temodar
       Temozolamide