ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'T'     กลับไปหน้า-->


1 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


2 ... Captopril*
      L-captopril
      capoten
      captopryl
      lopirin
      cesplon
      captolane
      tensoprel


3 ... Docetaxel*
      Taxotere


4 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


5 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


6 ... Imipenem*
      Imipemide
      Imipenemum
      N-formimidoylthienamycin
      Tienamycin


7 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


8 ... Oxytetracycline*
      Terramycin
      Oxytetracyclin
      Oxitetraciclina
      Oxymycin


9 ... Paclitaxel*
      Taxol
      PTX


10 ... Ribavirin*
      Tribavirin
      Rebetol
      Virazole
      Ribavirine
      Copegus
      Vilona
      Ribamide
      Ribamidil


11 ... Tacrolimus

12 ... Talinolol

13 ... Talinolol

14 ... Tamoxifen*
      TAM


15 ... Temozolomide*
      Methazolastone
       Temodal
       Temodar
       Temozolamide


16 ... Tetracycline

17 ... Theophylline*
      Aminophylline


18 ... Theophylline*
      Aminophylline


19 ... Ticlopidine

20 ... Tobramycin*
      Nebramycin 6


21 ... Tolbutamide

22 ... Trastuzumab

23 ... Trazodone

24 ... Trimethoprim*
      TMP


25 ... Trimethoprim*
      TMP