ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'S'     กลับไปหน้า-->


1 ... Efavirenz*
      Sustiva
      Stocrin


2 ... Montelukast*
      Singulair
      Brondilat
      Singular
      Aerokast


3 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


4 ... Octreotide*
      Octrotide
      Sandostatin
      Longastatin
      Oktreotid


5 ... Saquinavir

6 ... Scopolamine*
      Atroscine
      Atroscin


7 ... Sertraline*
      Sertralina
      Sertralinum
      Zoloft
      Lustral


8 ... Sildenafil*
      Viagra


9 ... Silymarin*
      Silybin B


10 ... Simvastatin

11 ... Sirolimus*
      Rapamycin


12 ... Sitagliptin*
      Januvia
      Xelevia
      Sitagliptin phosphate
      Sitagliptan
      Tesavel


13 ... Sodium salicylate

14 ... Streptomycin

15 ... Sulfadimethoxine*, Sulphadimethoxine, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Dimethoxysulfadiazine

16 ... Sulfamethoxazole*
      Sulfametoxazol


17 ... Sulindac*
      Phospho-sulindac
      Sulindac sulfide


18 ... Valproic acid*
      Valproate
      Sodium valproate
      Valproate sodium
      2-propylpentanoic acid
      Dipropylacetic acid


19 ... Vorinostat*
      Suberanilohydroxamic acid
      suberoylanilide hydroxamic acid
      Zolinza