ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'S'     กลับไปหน้า-->


1 ... Efavirenz*
      Sustiva
      Stocrin


2 ... Montelukast*
      Singulair
      Brondilat
      Singular
      Aerokast


3 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


4 ... Octreotide*
      Octrotide
      Sandostatin
      Longastatin
      Oktreotid


5 ... Saquinavir

6 ... Saxagliptin*
      Saxagliptine
      Onglyza


7 ... Scopolamine*
      Atroscine
      Atroscin


8 ... Sertraline*
      Sertralina
      Sertralinum
      Zoloft
      Lustral


9 ... Sildenafil*
      Viagra


10 ... Silymarin*
      Silybin B


11 ... Simvastatin

12 ... Sirolimus*
      Rapamycin


13 ... Sitagliptin*
      Januvia
      Xelevia
      Sitagliptin phosphate
      Sitagliptan
      Tesavel


14 ... Sodium salicylate

15 ... Streptomycin

16 ... Sulfadimethoxine*, Sulphadimethoxine, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Dimethoxysulfadiazine

17 ... Sulfamethoxazole*
      Sulfametoxazol


18 ... Sulindac*
      Phospho-sulindac
      Sulindac sulfide


19 ... Valproic acid*
      Valproate
      Sodium valproate
      Valproate sodium
      2-propylpentanoic acid
      Dipropylacetic acid


20 ... Vorinostat*
      Suberanilohydroxamic acid
      suberoylanilide hydroxamic acid
      Zolinza