ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'A'     กลับไปหน้า-->


1 ... Acarbose

2 ... Acyclovir*
      ACV
      Acycloguanosine


3 ... Alprazolam

4 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


5 ... Amitriptyline*
       Amitriptylin
       Amitryptiline
       Amytriptylin
       Amitril
       Elavil
       Lantron
       Seroten
       Triptanol
       Tryptanol
       Triptilin


6 ... Amlodipine*
      Amlopine


7 ... Amoxicillin*
      Amoxycillin


8 ... Amphotericin B

9 ... Ampicillin

10 ... Anastrozole*
      Arimidex
      Anastrazole
      Anastrozol


11 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


12 ... Aspirin*
      Acetylsalicylic acid
      ASA
      Ecosprin


13 ... Atenolol

14 ... Atorvastatin

15 ... Doxorubicin*
      Adrimycin
      ADR
      Adria


16 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


17 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


18 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


19 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


20 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


21 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


22 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


23 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


24 ... Scopolamine*
      Atroscine
      Atroscin


25 ... Theophylline*
      Aminophylline


26 ... Theophylline*
      Aminophylline


27 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


28 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A