ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'A'     กลับไปหน้า-->


1 ... Acarbose

2 ... Acyclovir*
      ACV
      Acycloguanosine


3 ... Allopurinol

4 ... Alprazolam

5 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


6 ... Amitriptyline*
       Amitriptylin
       Amitryptiline
       Amytriptylin
       Amitril
       Elavil
       Lantron
       Seroten
       Triptanol
       Tryptanol
       Triptilin


7 ... Amlodipine*
      Amlopine


8 ... Amodiaquine*
      ADQ
      Amodiachin
      Amodiaquin
      Camoquin
      Camoquine
      Flavoquine


9 ... Amoxicillin*
      Amoxycillin


10 ... Amphotericin B

11 ... Ampicillin

12 ... Anastrozole*
      Arimidex
      Anastrazole
      Anastrozol


13 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


14 ... Aspirin*
      Acetylsalicylic acid
      ASA
      Ecosprin


15 ... Atenolol

16 ... Atorvastatin

17 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


18 ... Cefepime*
      Maxipime
      Cefepima
      Axepim


19 ... Colestipol*
      Alseroxylon
      Colestipol hydrochloride
      Cholestabyl
      Colestid
      Lestid


20 ... Doxorubicin*
      Adrimycin
      ADR
      Adria


21 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


22 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


23 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


24 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


25 ... Montelukast*
      Singulair
      Brondilat
      Singular
      Aerokast


26 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


27 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


28 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


29 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


30 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


31 ... Scopolamine*
      Atroscine
      Atroscin


32 ... Theophylline*
      Aminophylline


33 ... Theophylline*
      Aminophylline


34 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


35 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A