ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'P'     กลับไปหน้า-->


1 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


2 ... Fluindione*
      Previscan


3 ... Fluindione*
      Previscan


4 ... Ibuprofen*
      Para-isobutylhydratropic acid


5 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


6 ... Paclitaxel*
      Taxol
      PTX


7 ... Pantoprazole

8 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


9 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


10 ... Paritaprevir*
      Veruprevir


11 ... Pefloxacin

12 ... Penicillin

13 ... Penicillin V*
      Phenoxymethylpenicillin
      Penicillin phenoxymethyl
      Oracillin
      Phenomycilline
      Phenopenicillin


14 ... Pentazocine*
      Pentazocine hydrochloride
      Pentazocine lactate


15 ... Pentobarbital*
      Pentobarbitone


16 ... Phenacetin*
      Acetophenetidin


17 ... Phenobarbitone*
      Phenobarbital


18 ... Phenprocoumon*
      Phenprocoumarol


19 ... Phenytoin*
      Diphenylhydantoin
      DPH


20 ... Polymyxin B

21 ... Pravastatin

22 ... Prednisone*
      Deltacortisone
      Deltdehydrocortisone


23 ... Propranolol*
      Propanolol
      Beta-propranolol


24 ... Pyrazinamide*
      Pyrazinecarboxamide
      Pyrazinoic acid amide


25 ... Sulindac*
      Phospho-sulindac
      Sulindac sulfide