ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'L'     กลับไปหน้า-->


1 ... Captopril*
      L-captopril
      capoten
      captopryl
      lopirin
      cesplon
      captolane
      tensoprel


2 ... Chloramphenicol*
      Chlornitromycin
      Levomycetin
      Chloromycetin


3 ... Colestipol*
      Alseroxylon
      Colestipol hydrochloride
      Cholestabyl
      Colestid
      Lestid


4 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


5 ... Letrozole

6 ... Levodopa*
      L-dopa


7 ... Lisinopril

8 ... Lithium*
      Lithium carbonate
      Litium


9 ... Lopinavir

10 ... Loratadine

11 ... Losartan

12 ... Lovastatin*
      Mevinolin
      Monacolin K


13 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


14 ... Octreotide*
      Octrotide
      Sandostatin
      Longastatin
      Oktreotid


15 ... Sertraline*
      Sertralina
      Sertralinum
      Zoloft
      Lustral


16 ... Vincristine*
      VCR
      LCR
      Leurocristine