Oxytetracycline* ; Terramycin ; Oxytetracyclin ; Oxitetraciclina ; Oxymycin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เทียนกิ่ง*
Lawsonia inermis  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ฝรั่ง*
Psidium guajava  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา