Cloxacillin* ; Cloxacillinum ; Cloxacilina ; Cloxacilline ; Methylchlorphenylisoxazoryl-penicillin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระชาย*
Boesenbergia rotunda  (L.) Mansf.
เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์