Etoposide* ; Epipodophyllotoxin ; VP-16 ; Eteposide 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ขมิ้น*
Curcuma longa  L.
เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เห็ดหลินจือ*
Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.
เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์