Verapamil* ; Iproveratril 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระเทียม*
Allium sativum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มะขามแขก*
Senna alexandrina  Mill.
ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยามากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
หญ้าหวาน*
Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni
เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์